Search

+

Mossos d’Esquadra

Perquè només t’hagis preocupar per aprovar els exàmens, la ACADÈMIA et guiarà en tot moment i t’informarem sobre ON I QUAN t’has d’examinar i QUINS PAPERS has de portar. També ens comprometem a controlar les llistes provisionals i definitives i en tots els exàmens i proporcionem texts i psicotècnics degudament actualitzats pel nostre equip docent.

No et venem el material i desprès tu et tens d’espavilar sol; en tot moment, sinó que t’acompanyem en tot el procés i resolem tots els teus dubtes.

Darrera convocatòria: al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7407 del 7 de juny del 2017 s’aprova la convocatòria de 455 places de l’escala bàsica d’aquest cos policial de Catalunya. Tenen un sou (entre 2.419,9 euros i 2.726,74 € aprox.) I EL QUE ÉS MOLT IMPORTANT: UNA FEINA FIXA PER TOTA LA VIDA

Requisits que s’han de complir

Oposicions

Es faran les proves de coneixements sobre el temari (50 preguntes tipus text amb 4 respostes cada una) duració 1 hora.
També la prova d’aptitud: consisteix en un test per evaluar el raonament abstracte, espaial dels aspirants.

I, finalment, la prova de personalitat on es faran uns tests per evaluar pa personalitat i socialització dels aspirants.

Aprovades aquestes tres proves anirem cap a la prova física que te 3 parts:

  • circuit d’agilitat
  • pressió sobre banc
  • cursa llançadora.

Serà en aquesta prova on es comprovarà l’alçada i l’índex de massa corporal.
Molt important! Les dones embarassades: podeu sol·licitar l’ajornament d’aquesta prova.
Un cop aprovats, passarem a la tercera prova anomenada “adequació psicoprofessional” que tindrà: -un test psicotècnic i una entrevista.

Abans de fer el psicotècnic redactareu un currículum vitae amb els interessos professionals.
I per últim la prova de coneixements de llengua Catalana que no haureu de fer si disposeu dels nivell de suficiència o C1 de català. Si no és així tindreu 1 hora i 30 minuts per fer exercicis de Català, lectura d’un text i una conversa proposada per l’equip examinador.

Temari prova de coneixements

Àmbit A – Coneixements de l’entorn

Tema A.1 - Història de Catalunya (part I)

1. L'antiguitat a Catalunya.
2. La Catalunya romana.
3. El naixement de Catalunya.
4. La Catalunya feudal (s. XI-XII).
5. L'expansió catalana-aragonesa (s. XIII-XIV).
6. La crisi de la baixa edat mitjana (s. XIV-XV).
7. Catalunya en la monarquia hispànica i la Guerra dels Segadors (s. XVI-XVII).
8. La Guerra de Successió i l'Onze de Setembre.
9. Les transformacions del segle XVIII.

Tema A.2 - Història de Catalunya (part II)

1. El segle XIX: la crisi de l'Antic règim i la construcció de l'Estat liberal.
2. Catalunya, la industrialització i l'obrerisme.
3. La restauració borbònica i el catalanisme polític.
4. El primer terç del segle XX (1898-1931).
5. La República i la Guerra Civil.
6. La dictadura franquista.
7. La Transició i la recuperació de l'autonomia.
8. La Catalunya del segle XXI.

Tema A.3 - Història de la policia a Catalunya

1. Les forces de seguretat i la seva història.
2. L'origen dels Mossos d'Esquadra.
3. Transformacions policials durant el segle XIX.
4. La policia durant les primeres dècades del segle XX.
5. La policia i la democràcia.

Tema A.4 - Àmbit sociolingüístic

1. Història de la llengua.
2. Varietats lingüístiques.
3. La llengua aranesa.
4. Noves versions de la Gramàtica de la llengua catalana i l'Ortografia catalana.

Tema A.5 - Marc geogràfic de Catalunya

1. Situació i divisió administrativa.
2. El relleu.
3. Els climes a Catalunya.
4. La xarxa hidrogràfica.
5. La vegetació.
6. La població.

Tema A.6 - Entorn social a Catalunya

1. La migració a Catalunya i fluxos migratoris.
2. Les polítiques públiques en matèria d'immigració.
3. Models d'integració i marcs de convivència en la societat multicultural.
4. Les polítiques públiques en matèria d'igualtat d'oportunitats.
5. Els serveis socials a Catalunya.

Tema A.7 - Les tecnologies de la informació en el segle XXI

1. La societat del coneixement i les tecnologies de la informació. Internet i la Internet de les coses.
2. Efectes de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
3. Seguretat de la informació.
4. L'Administració electrònica. Signatura electrònica.
5. Comunicació i control públic: espais de seguretat i alarmes socials.

Àmbit B – Institucional

Tema B.1 - L'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC)

1. Antecedents històrics i naturalesa jurídica.
2. Contingut i estructura.
3. Els drets, els deures i els principis rectors.
4. Les competències de la Generalitat de Catalunya.
5. La competència en matèria de seguretat pública establerta a l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Tema B.2 - Les institucions polítiques de Catalunya

1. La Generalitat de Catalunya.
2. El Parlament de Catalunya.
3. La Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4. El Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
5. Altres institucions estatutàries.

Tema B.3 - L'ordenament jurídic de l'Estat

1. L'ordenament jurídic.
2. La Constitució espanyola.
3. La llei.
4. Les normes amb rang de llei.
5. El reglament.
6. Els tractats internacionals.

Tema B.4 - Els drets humans i els drets constitucionals

1. Les declaracions de drets humans.
2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques.
3. La titularitat dels drets constitucionals.
4. Els drets constitucionals relacionats amb el procés penal.
5. Les garanties normatives.
6. Les garanties institucionals: el Defensor del Poble.
7. Les garanties jurisdiccionals.
8. La suspensió dels drets constitucionals.

Tema B.5 - Les institucions polítiques de l'Estat

1. Les Corts Generals.
2. El Govern.
3. La Corona.
4. Altres institucions de l'Estat.

Tema B.6 - Els òrgans jurisdiccionals. Poder judicial i Tribunal Constitucional

1. Poder judicial i potestat jurisdiccional.
2. El Consell General del Poder Judicial.
3. El Ministeri Fiscal.
4. El Tribunal Constitucional.

Tema B.7 - L'organització territorial de l'Estat

1. Els models d'organització territorial.
2. El model territorial a la Constitució espanyola de 1978.
3. Les comunitats autònomes.
4. Els municipis.
5. Les províncies.
6. Les comarques.
7. Les vegueries.

Tema B.8 - La Unió Europea

1. Origen històric de la Unió Europea.
2. L'ordenament jurídic comunitari: dret comunitari originari i dret derivat.
3. Institucions comunitàries.

Àmbit C – Seguretat i policia

Tema C.1 - Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat

1. Definició de competència.
2. La competència en matèria de seguretat.

Tema C.2 - El Departament d'Interior

1. Funcions del Departament d'Interior.
2. Estructura del Departament d'Interior.
3. La Direcció General de la Policia.
4. La Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
5. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
6. El Servei Català de Trànsit.
7. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

Tema C.3 - La coordinació policial

1. El concepte de coordinació policial.
2. La coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat. La coordinació amb les policies locals de
Catalunya.
3. Els òrgans de coordinació establerts per la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya.
4. La cooperació policial internacional: Interpol i Europol.
5. Els acords internacionals en matèria de seguretat. El sistema d'informació Schengen (SIS).

Tema C.4 - El marc legal de la seguretat

1. La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació.
2. La Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra. Funcions, àmbit territorial
d'actuació i estructura.
3. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya. Funcions.

Tema C.5 - El Codi deontològic policial

1. La deontologia policial.
2. El Codi europeu d'ètica de la policia.
3. Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la Policia de Catalunya.

Àmbit D – Coneixement de l’entorn polític, econòmic i social

Coneixement de l'entorn polític, econòmic i social

a) Catalunya.
b) Estat espanyol.
c) Internacional.