Search

+

Bombers de la Generalitat

Perquè només et tinguis que preocupar per aprovar els exàmens, la ACADÈMIA et guiarà en tot moment i et dirà: on t’examines?Quan? i quins papers tens de portar. També controlarà les llistes provisionals i definitives i en tots els exàmens et proporcionarà texts i psicotècnics degudament actualitzats pel nostre equip docent.

No et venem el material i desprès tu et tens d’espavilar sol; en tot moment,fem el teu seguiment i ens pots consultar que tens de dur en cada examen i Quan? I On? es fa.

Al Diari oficial de la generalitat de Catalunya numero 7353 del 20 de abril de 2017 se aprova la convocatòria de 150 places de BOMBERS DE LA GENERALITAT. Tenen un sou (aproximadament de 2300 Euros mensuals) I EL QUE ES MOLT IMPORTANT: UNA FEINA FITXE PER TOTA LA VIDA

Acadèmia Olot per preparació d'oposicions per bombers a la Generalitat.

Cóm és l’examen per ser Bomber?

Consta de 4 fases:

OPOSICIÓ

CONCURS

FORMATIVA

(CONCURS SELECTIU)

PRÀCTIQUES

Requisits que s’han de complir

Temari prova de coneixements

Temàri General

Tema 1 - Legislació

La Constitució espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura i contingut general. Organització de l'Administració catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

Tema 2 - Legislació

El personal al servei de les administracions públiques. Regulació de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes de provisió de llocs de treball. Incompatibilitats. Règim disciplinari.

Tema 3 - Legislació

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: objecte i àmbit d'aplicació. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

Temari Específic

Tema 4 - Legislació

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Tema 5 - Física

Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleració. Força i pes. Acció i reacció. Treball i potència. Principi de conservació de l'energia.

Tema 6 - Física del foc

Temperatura i fonts de calor. Propagació de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus de combustió. Classes de foc.

Tema 7 - Agents extintors

Agents extintors. Definició. Tipus d'agents extintors: característiques i aplicacions.

Temari Específic

Tema 8 - Mecànica

Màquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Màquines eina: tipus i característiques, torns, plans inclinats.

Tema 9 - Química

Estats de la matèria i canvis d'estat. Reaccions químiques. Compressió i expansió de gasos. Gasos perfectes. Gasos comprimits, dissolts, liquats i criogènics. Àcids i bases. Explosió, deflagració, detonació, BLEVE.

Tema 10 - Risc químic

Classificació de les matèries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. Codi Hazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definició d'intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.

Tema 11 - Hidràulica

Principis generals. Unitats de pressió. Pressió estàtica i pressió dinàmica. Cabal, pèrdues de càrrega i efecte Venturi.

Temàri Específic

Tema 12 - Mecànica vehicles

Motors dièsel. Motors de benzina. Carburació i injecció. Sobrealimentació, tipologies de motors. Principals parts d'un motor. Potència i parell motor.

Tema 13 - Prevenció i protecció contra incendis

Protecció activa en els edificis: extintors, BIE (boca d'incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors, detectors automàtics d'incendis i exutoris de fums. Protecció passiva en els edificis: compartimentació i sectors d'incendi. La ignifugació: concepte i aplicacions bàsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i els
materials: diferència entre reacció i resistència al foc.

Tema 14 - Atenció sanitària

Valoració del pacient. Signes i símptomes. Suport vital bàsic i reanimació cardio-respiratòria. Hemorràgies i xoc. Mobilització i immobilització de pacients traumàtics.

Tema 15 - Construcció

Materials de construcció ceràmics. El guix. El formigó en massa i el formigó armat. Aglomerants i mescles. El ferro i l'acer laminat. La fusta. Els plàstics.

Temari Específic

Tema 16 - Construcció

Accions i reaccions en una construcció. Tipus d'esforços. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus i aplicacions. Tancaments i façanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

Tema 17 - Electricitat

Magnituds elèctriques. Estacions de transformació. Conductors i línies elèctriques. Instal·lacions interiors domèstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecció. Electricitat estàtica.

Tema 18 - Cartografia

Lectura i interpretació de mapes. Ús, funcionament i càlcul de les escales. Simbologia i toponímia. Les corbes de nivell. Projeccions i coordenades. Triangulació i càlcul de distàncies. Sistemes GPS.

Temari Específic

Tema 19 - Geografia física

Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetació i territori. Agricultura i territori. Els boscos a l'arc mediterrani.

Tema 20 - Coneixement del territori català

Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicació. Principals nuclis de producció industrial. La producció agrícola. Nuclis de població en zones forestals.

Tema 21 - Meteorologia

Règims pluviomètrics a Catalunya. Règim dels vents. Temperatures. Períodes de retorn dels aiguats. La pressió atmosfèrica.