Search

+

Auxiliars Administratius

Perquè nomést t’hagis de preocupar per aprovar els exàmens, la ACADÈMIA et guiarà en tot moment i et dirà: on t’examines? Quan? i quins papers has de portar. També controlarà les llistes provisionals i definitives i en tots els exàmens et proporcionarà texts i psicotècnics degudament actualitzats pel nostre equip docent.

No et venem el material i desprès tu t’has d’espavilar sol; en tot moment,fem el teu seguiment i ens pots consultar que tens de dur en cada examen i Quan? I On? es fa.

A Catalunya cada municipi convoca les respectives oposicions amb un temari molt semblant. A l’any 2016 es van convocar 652 places DE AUXILIAR ADMINISTRATIU en tot el territori Català. Aquest funcionaris tenen un sou (ENTRE 10382,90 I 14.322 EUROS) I EL QUE ES MOLT IMPORTANT: UNA FEINA FITXE PER TOTA LA VIDA

Cóm és l’examen per Auxiliar Administratiu/va?

Consta de 2 fases:

CONCURS OPOSICIÓ

CONCURS DE MÈRITS

Requisits que s’han de complir

Temari prova de coneixements

TEMARI DE MATÈRIES GENERALS

La Constitució espanyola

Principis. Drets fonamentals i llibertats
públiques. Garanties constitucionals. Institucions estatals.
El Cap d’Estat. Les Corts Generals: El Congrés i el Senat. El Govern.
El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Defensor
del Poble.

L'Estatut d’autonomia de Catalunya.

Concepte i contingut. Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Garanties de drets estatutaris.
Competències de la Generalitat de Catalunya: tipologia.

L’organització territorial de l’Estat.

Les comunitats autònomes i les entitats locals. El municipi. Elements constitutius. El terme municipal. La població: les seves classes. Estructures supramunicipals.
Organització i competències.

L’organització municipal.

L’Alcalde, el Ple i la Junta de Govern Local. Atribucions de cadascun. Organització de l’Ajuntament segons el ROM. Funcionament del òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Votacions. Actes i certificats
d’acord. Organismes Autònoms

Les competències municipals.

Competències genèriques i serveis mínims obligatoris. Potestat reglamentària. Ordenances i reglaments: les seves classes. Procediment d’elaboració i aprovació.

Administració pública

Concepte i principis. El ciutadà i la ciutadania com a titular de drets davant l’administració. Drets dels ciutadans. Accés a arxius i registres. Drets lingüístics.

L'acte administratiu.

Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. El silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables.

El procediment administratiu.

Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença dels ciutadans i ciutadanes.

Revisió dels actes administratius.

Revisió d’ofici. Recursos administratius: concepte i classes. Recurs contenciós administratiu: concepte. Responsabilitat de les administracions públiques.

Els béns i serveis públics locals.

Formes de prestació dels serveis públics. La gestió directa i la indirecta. La concessió. Els béns de les entitats locals. Règim d’utilització de domini públic.

El pressupost dels ens locals.

Concepte i marc legal. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari.

Els tributs locals: principis.

Impostos obligatoris i potestatius. Enumeració dels tributs locals. Contingut de les ordenances fiscals. Tramitació.

Drets i deures del personal al servei de l’Administració local.

Règim del personal laboral de l’administració local. Situacions administratives, incompatibilitats, responsabilitat i règim disciplinari. Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar. Mesures d’igualtat d’oportunitats per raó de gènere. Prevenció de riscos laborals. Conveni col·lectiu de l’Ajuntament on es vulgui fer la oposició..

Llicències i autoritzacions.

Les llicències urbanístiques. Normativa catalana. Reglament municipal de l’Ajuntament . Règim de comunicació d’obres. Objecte, finalitat i forma de pagament. Procediment. Les llicències ambientals. Els tràmits de Medi Ambient, Activitats i Salut pública a l’Ajuntament . Ordenança general de la gestió de residus de l’Ajuntament : disposicions generals, objecte, àmbit d’aplicació i objectius.

Tractament i gestió de la documentació.

Els documents administratius. Recepció i registre de documents. Organització dels documents administratius. Arxiu de documents. Redacció de documents administratius i tipologia. Requisits de la presentació de documents i sol·licituds. La notificació i la publicació.

Atenció al ciutadà i a la ciutadania.

Atenció integral: personal,telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Habilitats comunicatives. Registre General d’entrada i sortida de documents: concepte i funcions. Tractament de reclamacions i queixes. Concepte d’interessat. La representació davant l’administració pública.

L'oficina d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.

El programa de gestió d’expedients. Els tràmits. Pàgina web de l’Ajuntament.

La població i el padró municipal d’habitants.

Concepte. Les dades d’inscripció i la seva cessió. La gestió del padró: formació,manteniment, revisió i custòdia. El Consejo de Empadronamiento. L’INE i el cens electoral.

Les administracions públiques i la societat de la informació.

La informàtica com a eina de suport en el processos administratius. L’administració electrònica. Gestió dels documents electrònics. Certificació digital i signatura electrònica. Protecció de dades de caràcter personal

La qualitat a l’administració local.

Concepte de la qualitat. La qualitat a l’administració pública. El ciutadà com a client. Les cartes de serveis. La carpeta del ciutadà