Search

+

Administratius/ves Ajuntaments

Perquè nomést t’hagis de preocupar per aprovar els exàmens, la ACADÈMIA et guiarà en tot moment i et dirà: on t’examines? Quan? i quins papers has de portar. També controlarà les llistes provisionals i definitives i en tots els exàmens et proporcionarà texts i psicotècnics degudament actualitzats pel nostre equip docent.

No et venem el material i desprès tu et tens d’espavilar sol; en tot moment,fem el teu seguiment i ens pots consultar que tens de dur en cada examen i Quan? I On? es fa.

A Catalunya cada municipi convoca les respectives oposicions amb un temari molt semblant. A l’any 2016 es van convocar 352 places administratius en tot el territori Català. Aquest funcionaris tenen un sou (23632.70 euros.) I EL QUE ES MOLT IMPORTANT: UNA FEINA FITXE PER TOTA LA VIDA

Cóm és l’examen per Administratiu/va als Ajuntaments?

Consta de 2 fases:

CONCURS OPOSICIÓ

CONCURS DE MÈRITS

Requisits que s’han de complir

Temari prova de coneixements

TEMARI GENERAL

L’acte administratiu.

Elements. Motivació i forma. Eficàcia de l’acte administratiu: notificació i publicació. Silenci administratiu i els actes presumptes. Invalidesa dels actes: nuls i anul·lables. Revisió dels actes administratius: revisió d’ofici i recursos administratius.

El procediment administratiu.

Concepte i principis. Fases. Terminis. Col·laboració i compareixença de la ciutadania.

Les administracions públiques i la societat de la informació.

L’administració electrònica a Catalunya. La informàtica com a eina de suport en els processos administratius. Protecció de dades de caràcter personal: principis, conceptes bàsics, obligacions i drets de la ciutadania.

L’execució del pressupost: concepte i marc legal.

Execució de l’estat de despeses: autorització, disposició i obligació. Execució de l’estat d’ingressos: dret, reconeixement, liquidació i recaptació.

Els contractes del sector públic

Tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. L’òrgan de contractació de l’administració local. Requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l’empresari.

El patrimoni dels ens locals

Concepte, classificació i règim d’utilització. L’activitat administrativa: principis i formes d’activitat. L’activitat de limitació o de policia. L’activitat arbitral. L’activitat de servei públic. L’activitat de foment.

Drets i deures dels empleats públics.

Dret a la jornada de treball, permisos i vacances. Dret a la carrera professional: horitzontal i vertical. Formació i perfeccionament del personal. Dret a la promoció interna. Dret a la negociació col·lectiva.
Deures i codi de conducta.

La Llei 19/2014 de transparència

Accés a la informació pública i bon govern: principals obligacions per a l’Ajuntament. El dret d’accés dels ciutadans a la informació pública.

La igualtat de gènere a l’empresa.

Marc jurídic. El Pla d’igualtat de l’Ajuntament al que et presentes

Seguretat i salut en el treball.

Normativa reguladora de la prevenció de riscos laborals. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció de riscos.

Administració Electrònica

lleis 39/2015 i 40/ 2015

TEMARI ESPECÍFIC

Nomenament i cessament del personal.

Funcionari de carrera, en pràctiques, interí i eventual. El contracte de treball: concepte, subjectes, forma i contingut. Modalitats, modificació, suspensió i extinció del contracte laboral. La figura de l’acomiadament.

Horari i jornada de treball: conceptes i tipologies.

Dedicació horària ordinària i no ordinària. Disponibilitat. Major dedicació. Dedicació exclusiva. Flexibilitat horària i autoregulació de la jornada. Hores extraordinàries i hores complementàries: concepte i límits. Registre de la jornada de treball. El calendari laboral.

Retribucions del personal funcionari.

Retribucions bàsiques, retribucions complementàries, transitòries i indemnitzacions. Retribucions de la resta del personal al servei de les administracions públiques: interí, laboral, eventual i electe.

Indemnitzacions per raó del servei.

Indemnitzacions per comissió de servei. Desplaçaments. Trasllats forçosos. Assistències. Participacions en tribunals. Bestretes. Justificació de dietes i despeses de viatge.

Situacions administratives dels empleats públics.

Servei actiu, serveis especials, serveis en altres administracions,excedències, suspensió de funcions.

Seguretat Social.

Règim general i règims especials. La vinculació del treballador a la Seguretat Social: afiliació, altes, baixes,variacions: efectes i terminis. Situació assimilada a l’alta.

Cotitzacions a la Seguretat Social.

Contingències. Tipus de cotització. Determinació i càlcul de les bases de cotització. Documents de cotització i la seva tramitació.

Acció protectora.

Incapacitat temporal. Situacions protegides: contingències comunes, accidents de treball i malalties professionals. Beneficiaris i requisits. Quantia. Naixement del dret i pagament. Gestió i control. Incapacitat permanent: concepte, graus i beneficiaris. Procediment per la declaració d’incapacitat permanent:qualificació i revisió. Les Mútues d’accident de treball: concepte i atribucions.

Maternitat i paternitat.

Risc durant l’embaràs i risc durant el període d’alletament. Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. Concepte. Beneficiaris. Requisits. Prestació econòmica. Naixement del dret, durada i extinció.

Jubilació.

Modalitat contributiva. Jubilació ordinària. Jubilació parcial. Jubilació anticipada. Règim legal aplicable: beneficiaris, requisits, quantia, efectes econòmics, incompatibilitats, extinció. Obligacions de l’empresa.