Search

+

Agents Rurals

Amb l’Acadèmia 9 Centre podràs estar tranquil. Només t’hauràs de preocupar per estudiar. Nosaltres t’informarem de tot i farem un seguiment de la teva evolució. Et prepararem perquè et sentis segur a l’hora d’afrontar la prova.

Tindràs el nostre suport constantment i contacte directe amb els teus professors que resoldran ràpidament els teus dubtes.  A més fem un seguiment dels nostres alumnes, ja que el seu èxit és també el nostre.

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7353 del 20 de abril de 2017 s’aprova la convocatòria de 50 places d’agent auxiliar de aquest cos. Tenen un sou (aproximadament de 2000 Euros mensuals) I EL QUE ÉS MOLT IMPORTANT: UNA FEINA FIXA PER TOTA LA VIDA

Cóm és l’examen per ser Policia Local o Guàrdia Urbana?

Consta de 3 fases:

CONCURS OPOSICIÓ

CURS FORMACIÓ

PRÀCTIQUES

Academia a Olot per la preparació d'Oposicions d'Agent Rural

Requisits que s’han de complir

Temari prova de coneixements

Part general del temari

Tema 1

La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.

Tema 2

L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006: estructura, contingut essencial i
principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.

Tema 3

Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El president. El Govern. El síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.

Tema 4

L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments
de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

Tema 5

Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els
reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.

Tema 6

L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L’acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.

Tema 7

La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.

Tema 8

La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 9

El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació.

Tema 10

Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Part específica del temari

Tema 11

La protecció constitucional del medi ambient. Distribució constitucional i estatutària de competències. El Departament de Medi Ambient i Habitatge: competències i estructura. Les empreses públiques adscrites al Departament.

Tema 12

El cos d’Agents Rurals: funcions, estructura i organització. Els seus drets, deures i règim disciplinari. Normativa reguladora.

Tema 13

El procediment administratiu sancionador: principis, incoació, tramitació i resolució.
Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, relatius a la protecció
de la flora i fauna, i els incendis forestals.

Tema 14

Normativa forestal estatal i autonòmica: estructura i contingut. Forests públiques i forests privades. Els plans tècnics de gestió forestal.

Tema 15

Aprofitaments forestals. Normativa catalana respecte al sector tofoner, la recollida i comercialització de la pinya del pi pinyer, l’obtenció del suro i del pelagrí i els aprofitaments forestals per a ús domèstic. Regulació del verd nadalenc, del comerç d’arbres de Nadal i del desarrelament d’arbres i arbustos. L’activitat apícola a Catalunya: normativa catalana sobre aquest sector.

Tema 16

Preservació de la flora protegida. Espècies protegides: normativa catalana. Arbres d’interès local i comarcal i monumentals

Tema 17

Mesures de prevenció d’incendis forestals. Normativa catalana sobre aquesta
matèria. El Pla d’emergències per a incendis forestals a Catalunya: estructura i
organització. Els grups d’actuació.

Tema 18

Els voluntaris forestals del medi natural i la seva normativa. Les agrupacions de
defensa forestal: constitució i regulació.

Tema 19

Els espais naturals protegits. Normativa estatal i autonòmica sobre els espais
naturals. Espais naturals de protecció especial: figures existents. El PEIN: normativa de declaració. Activitats fotogràfiques, científiques i esportives.

Tema 20

Regulació sobre l’accés motoritzat al medi natural.

Tema 21

Normativa catalana reguladora de les activitats extractives i del procediment
d’avaluació d’impacte ambiental. La Llei d’intervenció integral de l’Administració
ambiental.

Tema 22

La Llei de residus de Catalunya.

Tema 23

Legislació bàsica en matèria d’aigües.

Tema 24

L’activitat piscícola a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Regulació sobre la pesca esportiva a les aigües continentals a Catalunya. Zones de pesca: definició i distribució a Catalunya. Senyalització de les aigües continentals. Espècies piscícoles.

Tema 25

L’activitat cinegètica a Catalunya. Normativa sobre aquest sector. Àrees de caça: definició i distribució a Catalunya. Reserves nacionals de caça, zones de caça controlada, àrees privades i locals de caça, zones de seguretat i refugis de fauna salvatge. Senyalització de les àrees de caça. Espècies cinegètiques.

Tema 26

El Reglament d’armes: tipus d’armes i llicències. Tinença i ús d’armes. Guies
de tinença.

Tema 27

Fauna protegida. Regulació sobre la protecció dels animals a Catalunya: estructura
i contingut. Establiments de venda d’animals i nuclis zoològics. Regulació de
la fauna exòtica i autòctona. Centres de recuperació de fauna.

Tema 28

Geografia física de Catalunya. Característiques dels principals ecosistemes de
Catalunya. Divisió comarcal de Catalunya